Ambulanceprojekt i Senegal

Udvikling og understøttelse af præhospital sektor

Projektet, som her skitseres er opstået på baggrund af en forespørgsel fra NGO’en Karambenor Danmark v/Sidy Badji, efter samtaler ved Mellemfolkelig Samvirkes årsmøde 2010 og 2011 samt på seminar RAV oktober 2011.

Senegal er på Mellemfolkelig Samvirkes liste over doneringsberettigede lande (BNI listen).

Det, der specifikt er bedt om, er 1 ambulance med udstyr og uddannelse i betjening af dette materiel/køretøj samt uddannelse i visse præhospitale procedurer.

Projektet foregår i samarbejde med Karambenor Danmark, der har stor erfaring i landet med hensyn til kontakter, samarbejde med relevante myndigheder og logistik. Karambenor er lokalt forankret i civilsamfundet ved ADASEC; (senegalesisk forening for sundhed, uddannelse, landbrug og udvikling)
Derfor vil Karambenor fortsat være til stede i området efter projektets afslutning.

Formål

 • At hjælpe civilsamfundet i og omkring byen Bignona, med at etablere en ambulancemulighed, med udgangspunkt på sundhedscenteret. Denne skal betjene borgerne ved tilskadekomst samt ved overførsler til sygehuset i Ziguinchor. Projektet er efter ”hjælp til selvhjælpsprincippet”.
 • Der er ca. 35.000 indbyggere i byen Bignona og 225.000 indbyggere i kommunen.
 • Projektet gennemføres i tæt dialog og samarbejde med Karambenor Danmark samt ASSEAD. Det er ASSEAD der bliver ansvarlige for civilsamfundets drift af ambulancen. ASSEAD er således den direkte samarbejdspartner i forhold til sundhedsudvalget i Bignona.

Mål

At levere en ambulance med udstyr. Blandt andet defibrillator LP 12, diverse bårer, ilt tilslutning og genoplivningsudstyr.

At gennemføre eller supplere med uddannelse til personalet i det omfang der skønnes nødvendigt i en periode over indledningsvist 6 uger for at sikre ambulancens drift og vedligeholdelse. Praktisk foregår dette i hold á 2 i 2 uger.

Inden opstart udsendtes rekognosceringshold, der skulle afdække aktuelle forhold i det tiltænkte område samt alternative indsættelses muligheder i andre dele af landet.
Forudsætningen for afsendelse af ambulancen var således en godkendt vurdering af områdets sikkerhed og infrastruktur.

Senegal

Senegal er et land i Vestafrika. Grænselandene er Mauritanien, Mali, Guinea, Guinea-Bissau, og Gambia. Senegal, i føderation med Mali, blev selvstændigt fra Frankrig 4. april 1960. Senegal blev en selvstændig stat 20. august 1960. BNP total 20.560 mia USD. Valuta CFA-Franc. Politisk er det et tokammersystem (flerpartistyre) med en præsident valgt for 5 år gangen. Seneste demokratiske valg var i marts 2012.

Sundhedsstrukturens sammensætning i landet

Det er staten, der har det overordnede ansvar for alle sygehuse, sundhedsdistrikter og landsbyklinikker. Dermed også for hospitalet i Ziguinchor og sundhedscentret i Bignona. Det vil sige at hvert sygehus og sundhedsdistrikt får allokeret et driftsbudget. Landsbyklinikkernes drift er lokalstyret, da disse ofte kun har en sundhedsassistent, som aflønnes af distriktssundhedscenterets driftsbudget.

Det tætteste sygehus til sundhedsdistriktet i Bignona, er regionshospitalet i Ziguinchor, som er regionshovedstad.

Sikkerhedsvurdering

Udenrigsministeriet har ingen anmærkninger i rejsevejledningen til Senegal.
Karambenor har trygt kunnet arbejde i området sammen med øvrige organisationer med stor opbakning fra stat, kommune samt lokalbefolkning.

Ifølge det danske generalkonsulat, er der dog sporadiske og lejlighedsvise uroligheder i Casamance provinsen, hvor sidste træfning mellem regeringsstyrker og løsrivelsesrebeller fandt sted i januar 2012. Rejsehåndbøger gør også opmærksom på disse handlinger men fraråder dog kun færdsel i mørke og færdsel i området uden guide.

Forberedelse

 • Holdleder/koordinator i dette projekt er Niels Erik Dalsgaard Milling, tlf. 29 85 61 16.
 • RAV har modtaget en officiel anmodning fra den instans/institution i Senegal, der skal drive ambulancen. Det vil sige ASSEAD / Karambenor, som i anmodningen vedgår sig ansvaret for den aftalte og fortsatte drift af ambulancen til borgernes bedste. Se samarbejdsaftale.
 • Samarbejdsaftale med Karambenor og ASSEAD underskrevet 1. april 2012.
 • En ambulance klargøres til drift i samarbejde med Karambenor. Hold 1+2+3.
 • Endelig overdragelse i Senegal. Formanden er med på hold 1.
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan på ambulancen med udstyr. (Grovplan)
 • Ansøge om økonomi til rejserne. Søge fonde.
 • Overnatning. Ifølge Sidy vil Karambenor og ASSEAD forestå indkvarteringen lokalt.
 • Briefing og status inden afgang. Forum på redder nettet og hjemmesiden er lavet.

Gennemførelse

 • Fra Dakar som modtagehavn køres containeren til Bignona.
 • Projektet iværksættes straks efter ambulancens ankomst til Bignona, hvor hold 1 officielt overdrager ambulancen til modtagerne på lokaliteten.
 • TV2 Fyn vil ledsage hold 1 under denne tur.
 • Herefter indledes uddannelsen og undervisningen i ambulancens drift og udstyr. Uddannelsen er på førstehjælperniveau med særlig instruktion i udstyr og rutiner. Særligt ambulancemandens 6 hovedpunkter OSATTT.
 • De 3 udsendelseshold udsendes á 14 dage og skal successivt undervise personale fra modtagende instans, der skal have stor interesse og ansvarsfølelse i ambulancetjenesten. Således at disse i løbet af disse 6 uger bliver fortrolige med ambulancen og dens udstyr.
 • Undervisning jævnfør særlig plan.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af projektet foregår på 2 måder, den materielmæssige og den uddannelsesmæssige.

 • Materielmæssigt; først og fremmest instruktion i sikker adfærd, herunder sikker kørsel og arbejde på skadesteder. De tilrejsende danske hold vil løbende skulle vurdere hvordan materiellet vedligeholdes. ASSEADs lokale forankring gør desuden at der vil være en lokal ansvarsfølelse for materiellet.
 • Uddannelsesmæssigt efter en koncentreret opstart at vedligeholde og udvikle faglige færdigheder i løbet af perioden. Eventuelt udpeges en ansvarlig læge til at være ”korpslæge” således denne kan iværksætte repetition/øvelser efter behov via ”Hjælp til selvhjælp”.
 • Ambulanceredderne inddrages eventuelt som medinstruktører i et kommende projekt førstehjælp i lokalområdet.

Evaluering

 • Når projektet er iværksat er det vigtigt at alle de involverede har et fælles forum på nettet, hvor de kan beskrive ”den røde tråd” og at alle således har ansvar for at følge med i projektet. Her er der på reddernettet opstartet forum, ligesom der på hjemmesiden er et forum.
 • Når man er udsendt forpligter man sig til at yde en særlig indsats i projektet, som fx at skrive om sin udsendelse i det omfang det er muligt. Endvidere at afholde foredrag med videre ligesom man forventes at bidrage med sine erfaringer ved eventuelle besøg fra udviklingslande hertil landet.
 • Holdleder/koordinatoren er ansvarlig for projektet overfor samarbejdspartnerne, donorerne og RAVs bestyrelse.
 • Indholdet i evalueringsforummet kan fx indeholde:
  1. Egensikring.
  2. Farlige forhold.
  3. Adfærd i landet og på lokaliteten.
  4. Code of conduct for RAV udsendte.
  5. Særlige forhold fx religion og lokale skikke.
  6. Behov og mangler, gode råd og vejledning til de næste hold.
  7. Uddannelsesmæssig status, uddannelseshjælpemidler og nyt.
  8. Vedligeholdsmæssig status, kører projektet eller hvad mangles.
  9. Kontakter og forhold ved nødsituationer.