Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Redder Af Verden er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Adresse: Engvej 32, DK-7700 Thisted

CVR-nr.: DK35316221

Telefon: +45 26 17 33 87

E-mail: privacy@redderafverden.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger

 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Kompetencer

Oplysninger om udsendte

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til organisationen og bankkontonummer.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

Oplysninger om besøgende på redderafverden.dk

Hvis du besøger vores hjemmeside eller bruger vores øvrige digitale kanaler kan vi indsamle data, der ikke har at gøre med dit eventuelle medlemskab eller udsendelse hos os.

De oplysninger, vi får om dig via cookies, er primært:

 • Hvilken side din enhed kom fra inden besøget på redderafverden.dk.
 • Hvilke sider på redderafverden.dk din enhed har besøgt og hvornår
 • Hvilken browser din enhed bruger
 • Enhedens IP-adresse
 • Enhedens operativsystem

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan vi modtage oplysningerne fra offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Organisationens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling med samtykke.

Behandling af medlemsoplysninger

 • Organisationens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Som led i organisationens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Administration af din relation til os.

Behandling af oplysninger på udsendte

 • Håndtering af de udsendtes hverv og pligter i organisationen.
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende.
 • Administration af din relation til os.

Behandling af oplysninger på besøgende på redderafverden.dk

 • Forbedring af teknisk funktionalitet og ydeevne, dvs., at vi bl.a. bruger cookies til at optimere den måde, vi leverer siden til dig på.
 • Få statistik over brugen af vores digitale kanaler, så vi kan analysere adfærd og mønstre (statistikken er aggregeret, hvilket betyder, at dataene fra de enkelte besøgende ikke vil blive afsløret).
 • Analysere besøgendes adfærd på vores digitale kanaler for at søge efter fejl, vedligeholde, udvikle, teste og forbedre vores digitale kanaler og de tekniske platforme, som de leveres til, og for at forbedre vores kommunikation og brugeroplevelsen.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udvælgelse af kandidater til udsendelser.
 • Håndtering af udsendelser.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Brug af situationsbilleder taget i organisationen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i organisationen.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af organisationen.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Der kan i sjældne tilfælde være behov for videregivelse af oplysninger til samarbejdsorganisationer i forbindelse med udsendelser.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af organisationen eller som udsendt:

Medlemmer

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af organisationen.

Udsendte

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter projektet er ophørt.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og udsendte til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.