Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Foreningens formål

Stk. 1

Foreningens formål er at:

 1. Samarbejde med andre lande, fortrinsvis udviklingslande, med støtte til at opbygge ambulance, brand og redningstjenester eller med viden og undervisning, herunder optimering af arbejdsvilkårene for redningspersonale.
 2. Styrke sammenholdet mellem redningspersonale i ind- og udland. Og at samarbejde med andre interessegrupper inden for beredskabsområdet, for at opnå fælles mål.
 3. Kapacitetsopbygge Non Government Organisationer (NGO) i vore projekters målområder for at opnå bedre leve- og sundhedsvilkår for civilsamfundet og for at optimere muligheder for bæredygtigheden.
 4. Styre den indsats som foreningen laver i Danmark og i udlandet.
 5. Yde hjælp ved katastrofer og lignende humanitære nødsituationer.
 6. Kapacitetsstøtte humanitære formål bedst muligt.
 7. Løbende vurdere indsatsen i det/de lande foreningen arbejder i, og vurdere om der skal inddrages nye lande, eller indsatsen i et land skal afsluttes.
 8. Sikre projekterne hjælper på vejen til selvhjælp og bæredygtighed.

Stk. 2

Foreningen er hjemmehørende på den til enhver tid siddende formands adresse.

stk. 3

Foreningen driver hjemmesiden www.redderafverden.dk og sider på diverse sociale medier.

§ 2 Medlemmer

Stk. 1

Som medlem kan enhver optages, som tilslutter sig foreningens formål og værdier.

Stk. 2

Indmeldelse foregår ved henvendelse til bestyrelsen eller af dennes anviste metode.

Stk. 3

Udmeldelse foregår ved henvendelse til bestyrelsen eller af dennes anviste metode.

Stk. 4

Bestyrelsen kan ekstraordinært uddele æresmedlemsskaber.

Stk. 5

Medlemmer der i ord og handling strider imod foreningens vedtægter eller værdier kan ekskluderes af bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, medlemmet kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt.

Ordinær generalforsamling indkaldelses med mindst 30 dages varsel, ved opslag på www.redderafverden.dk

Stk. 3

På generalforsamlingen har alle medlemmer ret til at deltage, såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden skriftligt, og skal være motiverede. Forslag skal være formanden i hænde senest kl. 12:00, 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Mindst en af forslagsstillerne skal være til stede ved generalforsamlingen, ellers bortfalder forslaget.

Forslagene vedtages ved håndsoprækning med almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 5

Ændring af foreningens vedtægter kan ske, hvis de vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf kun den ene må være en ekstraordinær generalforsamling jf. § 3 stk. 6.

Vedtægtsændringer vedtages ved håndsoprækning med almindeligt flertal.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne skriftlig fremsætter anmodning herom med angivelse af dagsorden.
Såfremt mindre end 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.

Stk. 7

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter formen for kontingentopkrævning.

§ 4 Forretningsorden for generalforsamlingen

Stk. 1

Dirigenten vælges på generalforsamlingen ved håndsoprækning, hvor den af bestyrelsen foreslåede kandidat sættes under afstemning først.
Formanden kan ikke vælges som dirigent.

Dirigenten skal som første opgave konstatere om generalforsamlingen er lovligt indkaldt/varslet. Dirigenten skal lede generalforsamlingen upartisk, og give ordet til de indtegnede talere i den rækkefølge de er indtegnet.

Det påhviler dirigenten at oplæse forslag inden de sættes under afstemning, hvor det mest yderligt gående forslag sættes under afstemning først.

Stk. 2

Dagsordenen for Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Formandens beretning
 2. Fremlæggelse af regnskab
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  • På lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
  • På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bilagskontrollanter.
 6. Eventuelt

§ 5 Foreningens ledelse

Stk. 1

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en sekretær samt en kasserer.

Bestyrelsen kan supplere sig med eksterne konsulenter til varetagelse af visse funktioner.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4

Bestyrelsen kan nedsætte permanente udvalg samt ad-hoc udvalg til enkeltstående opgaver.

§ 6 Økonomi

Stk. 1

Kassereren skal føre nøje regnskab med foreningens midler.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter det maksimale det beløb, som kassereren til enhver tid kan disponere over, via homebanking eller hævekort, beløb ud over dette, kræver godkendelse jf. $ 7, stk. 1.

Stk. 3

Regnskabet skal fremlægges i revideret stand ved den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal til enhver tid på bilagskontrollanternes forlangende fremlægges til gennemsyn.

Stk. 4

Nødvendige mødeudgifter afholdes af foreningen.

§ 7 Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af følgende hver for sig

 • Formanden i forening med kassereren
 • Formanden og næstformanden i forening
 • Næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer

§ 8 Særlige bestemmelser

Stk. 1

Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 1/3 af medlemmerne kræver den bevaret. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelle midler et humanitært projekt, som bestyrelsen udvælger.

Mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for projektet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 3/4 2009.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 26/2 2013 og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling d. 4/11 2013.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 2/3 2016 og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling d. 4/4 2016.